Přeskočit na obsah

Vaše zdraví je zřetelně #1.

Odesíláno každý pracovní den do 22:00.

  Soukromí

  O vašem soukromí. A jak vážně si ho ceníme.

  Zjevně nám velmi záleží na vašem soukromí. Proto zpracováváme pouze data, která potřebujeme pro (zlepšení) našich služeb a zacházíme s informacemi, které jsme o vás a vašem využívání našich služeb shromáždili, s péčí. Vaše data nikdy neposkytujeme třetím stranám pro komerční účely.

  Toto ochranné opatření soukromí se vztahuje na používání webové stránky a služeb poskytovaných společností clearly.eu. Datum účinnosti těchto podmínek je 1. listopadu 2022 - s publikací nové verze vyprší platnost všech předchozích verzí. Tato politika ochrany soukromí popisuje, jaké informace o vás sbíráme, k čemu tyto informace používáme a s kým a za jakých podmínek mohou být tyto informace sdíleny s třetími stranami. Také vysvětlujeme, jak vaše data uchováváme, jak chráníme vaše data před zneužitím a jaká práva máte v souvislosti s osobními údaji, které nám poskytujete. Pokud máte jakékoli otázky týkající se naší politiky ochrany soukromí, prosím, kontaktujte nás.

  O zpracování dat

  Níže si můžete přečíst, jak zpracováváme vaše data, kde je ukládáme, jaké bezpečnostní techniky používáme a kdo má k datům přístup.

  Software pro internetový obchod

  Shopify Náš online obchod je vyvinut s použitím softwaru od Shopify. Osobní údaje, které nám poskytnete pro naše služby, budou sdíleny s touto stranou. Shopify má přístup k vašim datům, aby nám mohli poskytovat (technickou) podporu - nikdy však vaše data nebudou použita pro jakýkoliv jiný účel. Na základě dohody, kterou s nimi máme, je Shopify povinen přijmout odpovídající bezpečnostní opatření. Tato bezpečnostní opatření zahrnují použití šifrování SSL a politiku silných hesel. Shopify používá cookies k shromažďování technických informací o vašem používání softwaru - nejsou shromažďovány ani ukládány žádné osobní údaje. Shopify si vyhrazuje právo sdílet shromážděná data v rámci své vlastní korporátní skupiny za účelem dalšího zlepšování svých služeb. 

  E-mail a distribuční seznamy

  Klaviyo Naše webové stránky využívají Klaviyo, externího poskytovatele, který zpracovává emailovou komunikaci pocházející z našeho webu a odesílání newsletterů. Téměř všechny potvrzovací emaily, které obdržíte z našeho webu a webových formulářů, jsou odesílány přes servery Klaviyo - ostatní emaily jdou přes servery Shopify. Klaviyo nikdy nebude používat vaše jméno a emailovou adresu pro vlastní účely. Na konci každého emailu automaticky odeslaného přes náš web uvidíte odkaz "Odhlásit se". Pokud na tento odkaz kliknete, již od nás nebudete dostávat žádné emaily. To ovšem může snížit funkčnost našeho webu. Vaše osobní údaje jsou Klaviyo uloženy bezpečně. Klaviyo používá cookies a další internetové technologie, které poskytují informace o tom, zda jsou emaily otevřeny a čteny. Klaviyo si vyhrazuje právo použít vaše údaje k dalšímu zlepšení služeb a sdílení informací s třetími stranami.

  Platební procesory 

  Stripe (Shopify Payments) Pro zpracování (části) plateb v našem online obchodě využíváme platformu Stripe. Stripe zpracovává vaše jméno, adresu a místo bydliště a vaše platební údaje, jako jsou číslo bankovního účtu nebo číslo kreditní karty. Stripe má vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. Stripe si vyhrazuje právo použít vaše údaje k dalšímu zlepšení služby a sdílet (anonymizovaná) data s třetími stranami. Všechny výše uvedené záruky týkající se ochrany vašich osobních údajů platí také pro ty části služby Stripe, pro které využívají třetí strany. Stripe vaše údaje neuchovává déle, než je povoleno podle zákonných časových limitů.

  Mollie Pro zpracování (části) plateb v našem online obchodě používáme platformu Mollie. Mollie zpracovává vaše jméno, adresu a místo bydliště a vaše platební informace, jako je číslo bankovního účtu nebo číslo kreditní karty. Mollie přijala vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. Mollie si vyhrazuje právo použít vaše údaje pro další zlepšování svých služeb a sdílet (anonymizovaná) data s třetími stranami. Všechny výše uvedené záruky týkající se ochrany vašich osobních údajů platí také pro ty části služeb Mollie, pro které si najímá třetí strany. Mollie nebude uchovávat vaše údaje déle, než je povoleno podle právních podmínek.

  PayPal Pro zpracování (části) plateb v našem obchodě používáme platformu PayPal. PayPal zpracovává vaše jméno, adresu a místo bydliště a vaše platební údaje, jako je číslo bankovního účtu nebo číslo kreditní karty. PayPal přijal vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. PayPal si vyhrazuje právo použít vaše údaje k dalšímu zlepšení svých služeb a v rámci tohoto procesu sdílet (anonymní) údaje s třetími stranami. Všechny výše uvedené záruky týkající se ochrany vašich osobních údajů platí také pro ty části služby PayPal, pro které používají třetí strany. PayPal vaše údaje nebude uchovávat déle, než dovolují právní časové limity.

  Klarna Pro zpracování (části) plateb v našem online obchodě využíváme platformu Klarna. Klarna zpracovává vaše jméno, adresu a údaje o bydlišti a vaše platební informace, jako je číslo bankovního účtu nebo číslo kreditní karty. Klarna má vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. Klarna si vyhrazuje právo použít vaše údaje k dalšímu zlepšení služeb a jako součást toho sdílet (anonymizovaná) data s třetími stranami. Všechny výše uvedené záruky týkající se ochrany vašich osobních údajů platí také pro části služeb Klarny, pro které využívají třetí strany. Klarna vaše údaje neuchovává déle, než je povoleno podle zákonných lhůt. 

  Doprava a logistika

  PostNL a DHL Když u nás zadáte objednávku, naším úkolem je zajistit doručení vašeho balíčku. Pro realizaci doručení využíváme služby společností PostNL a DHL. Je proto nutné, abychom vaše jméno, adresu a údaje o bydlišti sdíleli s těmito třemi stranami. Tyto údaje používají pouze za účelem plnění smlouvy. Pokud PostNL nebo DHL využijí subdodavatele, také vaše údaje poskytnou těmto stranám.

  Fakturace a účetnictví

  ENTRPNR a Yuki Pro naše účetní a evidenční účely využíváme služby ENTRPNR a Yuki. Sdílíme vaše jméno, adresu a informace o místě bydliště a podrobnosti týkající se vaší objednávky. Tato data jsou používána pro administraci prodejních faktur. Vaše osobní údaje jsou přenášeny a ukládány bezpečně - ENTRPNR a Yuki přijali vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich dat před ztrátou a neoprávněným použitím. ENTRPNR a Yuki jsou povinni zachovávat mlčenlivost a budou s vašimi daty nakládat důvěrně. ENTRPNR a Yuki nebudou vaše osobní údaje používat pro jiné účely než ty, které jsou popsané výše.

  Účel zpracování dat

  Obecný účel zpracování
  Vaše data používáme výhradně pro účely našich služeb. To znamená, že účel zpracování je vždy přímo spojen s objednávkou, kterou poskytnete. Vaše data nepoužíváme pro (cílený) marketing. Pokud nám poskytnete informace a my tyto informace použijeme - jinak než na vaši žádost - k pozdějšímu kontaktování vás, požádáme o vaše výslovné souhlas. Vaše data nebudou sdílena s třetími stranami, kromě plnění účetních a dalších administrativních povinností. Tyto třetí strany jsou vázány mlčenlivostí na základě dohody mezi nimi a námi nebo přísahou či právní povinností.

  Data automaticky sbíraná
  Data automaticky sbíraná naším webem jsou zpracovávána za účelem dalšího zlepšování našich služeb. Tato data (např. vaše IP adresa, webový prohlížeč a operační systém) nejsou osobními údaji.

  Spolupráce s finančními a trestními vyšetřováními
  V příslušných případech může být společnost Clearly podle zákona povinna sdílet vaše údaje v souvislosti s vládními finančními nebo trestními vyšetřováními. V takovém případě jsme nuceni vaše údaje sdílet, ale budeme se bránit v rámci možností, které nám zákon nabízí.

  Doby uchovávání
  Uchováváme vaše údaje po dobu, kdy jste naším zákazníkem. To znamená, že si ponecháme váš zákaznický profil, dokud nám neoznámíte, že již nechcete využívat naše služby. Pokud nám toto sdělíte, budeme to také považovat za žádost o zapomenutí. Kvůli platným administrativním povinnostem musíme uchovávat faktury obsahující vaše (osobní) údaje – tato data tedy budeme uchovávat po dobu platnosti příslušného období. Avšak zaměstnanci již nebudou mít přístup k vašemu klientovi profilu a dokumentům, které jsme vyprodukovali na základě vašich pokynů.

  Vaše práva
  V souladu s platnou nizozemskou a evropskou legislativou máte jako subjekt údajů určitá práva vztahující se k osobním údajům zpracovávaným námi nebo jménem naším. Níže vysvětlujeme, která práva to jsou a jak můžete tato práva uplatnit. Zásadně, aby se předešlo zneužití, posíláme kopie a kopie vašich údajů pouze na vaši e-mailovou adresu, která je nám již známa. Pokud si přejete přijímat údaje na jinou e-mailovou adresu nebo například poštou, požádáme vás o prokázání totožnosti. Vedeme záznamy o zpracovaných žádostech - v případě žádostí o zapomenutí administrujeme anonymizovaná data. Všechny kopie a přepisy údajů obdržíte ve formátu strojově čitelných dat používaném v našich systémech. Máte kdykoliv právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte podezření, že vaše osobní údaje používáme nesprávně.

  Právo na kontrolu
  Vždy máte právo kontrolovat data, která zpracováváme (nebo jsme zpracovali) a která se vztahují k vaší osobě nebo lze dohledat zpět k vám. Můžete nám k tomu účelu podat žádost a do 5 pracovních dnů obdržíte odpověď na tuto žádost. Pokud bude vaše žádost schválena, zašleme vám kopii všech dat spolu s přehledem procesorů, které tato data drží, a uvedeme kategorii, pod kterou jsme tato data uložili, na e-mailovou adresu, kterou máme k dispozici.

  Právo na opravu
  Vždy máte právo nechat opravit data, která zpracováváme (nebo jsme zpracovali), jež se vztahují k vaší osobě nebo lze dohledat zpět k vám. Můžete podat žádost o toto opatření našemu týmu a do 5 pracovních dnů obdržíte odpověď na tuto žádost. Pokud bude vaše žádost schválena, zašleme vám na e-mailovou adresu, kterou máme k dispozici, potvrzení o změně dat.

  Právo na omezení zpracování
  Vždy máte právo omezit zpracování dat, která se týkají vaší osoby nebo lze vysledovat zpět k vám. Můžete podat žádost s tímto požadavkem našemu týmu. Na vaši žádost obdržíte odpověď do 5 pracovních dnů. Pokud bude vaše žádost schválena, zašleme vám potvrzení na e-mailovou adresu, kterou máme k dispozici, že data nebudou zpracovávána, dokud nezrušíte omezení.

  Právo na přenositelnost
  Vždy máte právo na to, aby data, která zpracováváme (nebo jsme zpracovali) a která se týkají vaší osoby nebo lze k vám vysledovat, byla převedena jinou stranou. Můžete podat žádost s tímto požadavkem našemu týmu. Odpověď na vaši žádost obdržíte do 5 pracovních dnů. Pokud bude vaše žádost schválena, zašleme vám na emailovou adresu, kterou máme, kopie nebo přepisy všech dat o vás, která jsme zpracovali, nebo která byla zpracována na našem popud jinými zpracovateli nebo třetími stranami. V takovém případě pravděpodobně již nebudeme moci pokračovat ve poskytování našich služeb, protože již nebude možné zajistit bezpečné propojení datových souborů.

  Právo námitky a další práva
  Máte právo v příslušných případech nesouhlasit se zpracováním vašich osobních údajů společností Clearly nebo jejím jménem. Pokud nesouhlasíte, okamžitě přerušíme zpracování údajů do vyřešení vašeho nesouhlasu. Pokud je váš nesouhlas oprávněný, poskytneme vám kopie dat, která zpracováváme (nebo jsme zpracovali), a poté zpracování trvale ukončíme.

  Máte také právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování nebo profilování. Vaše data nezpracováváme takovým způsobem, aby se toto právo uplatňovalo. Pokud si myslíte, že ano, prosím kontaktujte náš tým.

  Sušenky 

  Google Analytics Na našem webu jsou prostřednictvím služby "Analytics" umisťovány soubory cookie americkou společností Google. Tuto službu využíváme k sledování a získávání zpráv o tom, jak návštěvníci používají web. Tento zpracovatel může být podle platných zákonů a předpisů povinen poskytnout přístup k těmto datům. Sbíráme informace o vašem surfování na internetu a tyto údaje sdílíme s Google. Google může tyto informace vykládat ve spojení s dalšími datovými sadami a tak sledovat vaše pohyby na internetu. Google tyto informace využívá mimo jiné k nabízení cílené reklamy (Adwords) a dalších služeb a produktů Google.

  Cookie třetích stran V případě, že řešení softwaru třetích stran používá cookies, je to uvedeno v tomto prohlášení o ochraně soukromí.

  Změny zásad ochrany osobních údajů

  Vyhražujeme si právo kdykoli změnit naše zásady ochrany osobních údajů. Nicméně nejnovější verzi vždy najdete na této stránce. Pokud nové zásady ochrany osobních údajů ovlivní způsob, jakým zpracováváme již shromážděná data o vás, budeme vás informovat e-mailem.

  Kontaktní údaje

  Zřetelně, van Clearly B.V.
  Duitslandlaan 20
  1966 XB Heemskerk
  Nizozemsko 

  E-mail: contact@clearly.eu

  Jasně