Spring til indhold

Your health is clearly #1.

Gratis forsendelse fra 500 kr.

Sendes senest kl. 17.00 hver hverdag.

  Vilkår og betingelser

  Artikel 1 - Definitioner.

  I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

  Henstandsperiode: den frist, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;

  Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i udøvelse af erhverv eller virksomhed og indgår en fjernsalgsaftale med iværksætteren;

  Dag: kalenderdag;

  Varighedstransaktion: en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er spredt over tid;

  Varigt medium: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at opbevare oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der tillader fremtidig konsultation og uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.

  Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at give afkald på fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

  Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenester til forbrugere på afstand;

  Fjernsalg: en aftale, hvorved der inden for rammerne af et af iværksætteren organiseret system til fjernsalg af produkter og/eller ydelser, frem til og med aftalens indgåelse, udelukkende gøres brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation;

  Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan anvendes til indgåelse af aftale, uden at forbruger og iværksætter er mødtes i samme rum på samme tid.

  Generelle vilkår og betingelser: de nuværende generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.


  Artikel 2 – Iværksætterens identitet

  Det er klart, at B.V.

  Germanylaan 20, 1966XB, Heemskerk.

  E-mail: Contact@Clearly.eu

  KVK: 84460350

  Telefon: +31 6 15672234

  BTW: NL863219433B01

  Artikel 3 - Anvendelse.

  Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernsalgsaftale og ordre indgået mellem iværksætter og forbruger.

  Inden aftalen om fjernsalg indgås, vil teksten i disse generelle vilkår og betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det, inden fjernaftalen indgås, blive angivet, at de generelle vilkår og betingelser er tilgængelige til eftersyn hos iværksætteren, og de vil blive sendt gratis til forbrugeren hurtigst muligt efter anmodning.

  Såfremt fjernsalgsaftalen er indgået elektronisk, uanset det foregående afsnit, og før fjernsalgsaftalen indgås, vil teksten til disse generelle vilkår og betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at den let kan opbevares af forbrugeren på en holdbar databærer. Såfremt dette ikke med rimelighed er muligt, vil det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen fremgå, hvor de almindelige handelsbetingelser kan gennemses elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning vil blive tilsendt elektronisk eller på anden måde gratis.

  I tilfælde af, at der ud over disse generelle betingelser gælder specifikke produkt- eller servicebetingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende generelle betingelser kan forbrugeren altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham. .

  Såfremt en eller flere bestemmelser i disse almindelige betingelser på noget tidspunkt helt eller delvist er ugyldige eller tilintetgjorte, forbliver aftalen og disse betingelser i øvrigt i kraft, og den pågældende bestemmelse vil straks blive erstattet af gensidig aftale med en bestemmelse om, at omfanget af original så tæt som muligt.

  Situationer, der ikke er angivet i disse generelle vilkår og betingelser, bør vurderes "i ånden" i disse generelle vilkår og betingelser.

  Usikkerhed om fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal fortolkes 'i ånden' af disse generelle vilkår og betingelser.

  Artikel 4 - Tilbuddet

  Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er afgivet på betingelser, skal dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.

  Tilbuddet er uforpligtende. Iværksætteren er berettiget til at ændre og tilpasse tilbuddet.

  Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at muliggøre en korrekt vurdering af tilbuddet fra forbrugerens side. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sand afspejling af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.

  Alle billeder, specifikationer og data i tilbuddet er vejledende og kan ikke medføre kompensation eller opløsning af aftalen.

  Billeder af produkter er en sand gengivelse af de tilbudte produkter. Operatøren kan ikke garantere, at de viste farver nøjagtigt matcher de rigtige farver på produkterne.

  Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet. Det drejer sig især om:

  prisen inklusive afgifter;

  de mulige omkostninger ved forsendelse;

  den måde, hvorpå aftalen vil blive indgået, og hvilke handlinger der er nødvendige for dette;

  om fortrydelsesretten er gældende eller ej;

  betalingsmåden, leveringen og opfyldelsen af aftalen;

  perioden for accept af tilbuddet eller den periode, inden for hvilken iværksætteren garanterer prisen;

  niveauet for fjernkommunikationstaksten, hvis omkostningerne ved at bruge teknikken til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den almindelige basistakst for det anvendte kommunikationsmiddel;

  om aftalen er arkiveret efter dens indgåelse, og i givet fald på hvilken måde den kan konsulteres af forbrugeren;

  den måde, hvorpå forbrugeren inden aftalens indgåelse kan kontrollere de data, han har leveret i forbindelse med aftalen, og om ønsket gendanne dem;

  alle andre sprog end nederlandsk, på hvilke kontrakten kan indgås;

  de adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende er underlagt, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk og

  minimumsvarigheden af ​​fjernsalgsaftalen i tilfælde af en varighedstransaktion.

  Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver, materialetype.

  Artikel 5 - Aftalen

  Aftalen, med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, indgås på tidspunktet for forbrugerens accept af tilbuddet og opfyldelsen af ​​de derved pålagte betingelser.

  Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter den erhvervsdrivende straks modtagelsen af ​​accept af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af ​​denne accept ikke er bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren ophæve aftalen.

  Hvis aftalen indgås elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.

  Iværksætteren kan - inden for juridiske rammer - informere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de forhold og faktorer, der har betydning for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afslå en bestilling eller ansøgning eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen under begrundelse.

  Iværksætteren vil inkludere følgende oplysninger med produktet eller tjenesten til forbrugeren, skriftligt eller på en sådan måde, at det kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer:

  1. Besøgsadressen på den erhvervsdrivendes kontor, hvortil forbrugeren kan rette klager;
  2. De betingelser, hvorunder og den måde, forbrugeren kan bruge fortrydelsesretten på, eller en klar angivelse af udelukkelsen af ​​fortrydelsesretten;
  3. Oplysningerne om garantier og eksisterende service efter køb;
  4. De data, der er inkluderet i artikel 4, stk. 3, i disse betingelser, medmindre iværksætteren allerede har givet disse data til forbrugeren før indgåelsen af ​​aftalen;
  5. Kravene til opsigelse af kontrakten, hvis kontrakten har en varighed på mere end et år eller er på ubestemt tid.

  I tilfælde af en langsigtet transaktion gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

  Hver kontrakt indgås under de suspenderende betingelser for tilstrækkelig tilgængelighed af de relevante produkter.

  Artikel 6 - Fortrydelsesret

  Ved køb af varer har forbrugeren mulighed for at ophæve aftalen uden begrundelse i 14 dage. Denne betænkningstid starter dagen efter modtagelsen af ​​produktet af forbrugeren eller en repræsentant, der tidligere er udpeget af forbrugeren og meddelt iværksætteren.

  I betænkningstiden vil forbrugeren håndtere varen og emballagen med omhu. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han udnytter sin fortrydelsesret, returnerer han produktet til iværksætteren med alt medfølgende tilbehør og - hvis det er rimeligt muligt - i dets originale stand og emballage i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner fra iværksætteren.

  Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at meddele dette til iværksætteren inden for 14 dage efter modtagelsen af ​​produktet. Forbrugeren skal meddele dette ved skriftlig besked/mail. Efter at forbrugeren har meddelt, at han ønsker at benytte sin fortrydelsesret, skal kunden returnere varen inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er returneret rettidigt, fx ved hjælp af et forsendelsesbevis.

  Hvis kunden ikke har givet udtryk for sin hensigt om at bruge sin fortrydelsesret eller ikke har returneret produktet til iværksætteren efter udløbet af de i stk. 2 og 3 nævnte perioder, er købet et faktum.

  Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning

  Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, afholdes omkostningerne ved returnering af produkterne af forbrugeren.

  Hvis forbrugeren har betalt et beløb, refunderer iværksætteren dette beløb hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter tilbagetrækningen. Dette er betinget af, at produktet allerede er modtaget tilbage af iværksætteren, eller at der kan fremvises afgørende bevis for fuldstændig returnering.

  Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten.

  Iværksætteren kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter som beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af ​​fortrydelsesretten gælder kun, hvis iværksætteren tydeligt har angivet dette i tilbuddet, i hvert fald rettidigt til aftalens indgåelse.

  Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:

  1. Der er oprettet af iværksætteren i overensstemmelse med forbrugernes specifikationer;
  2. Det er klart af personlig karakter;
  3. Som i sagens natur ikke kan returneres;
  4. Det kan ødelægge eller ældes hurtigt;
  5. hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på;
  6. Til enkelte aviser og magasiner;
  7. Til lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvor forbrugeren har brudt forseglingen.
  8. Til hygiejniske produkter, hvis forsegling er blevet brudt af forbrugeren.

  Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenester:

  1. Vedrørende logi, transport, restaurationsvirksomhed eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
  2. Leveringen begyndte med forbrugerens udtrykkelige samtykke inden udløbet af fortrydelsesfristen;
  3. Angående væddemål og lotterier.

  Artikel 9 - Prisen

  I den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode vil priserne på de tilbudte produkter og/eller ydelser ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatser.

  I modsætning til det foregående afsnit kan Iværksætteren tilbyde produkter eller ydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som er uden for Iværksætterens kontrol, med variable priser. Dette link til udsving og det faktum, at eventuelle nævnte priser er målpriser, vil blive nævnt i tilbuddet.

  Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er et resultat af lovbestemmelser eller bestemmelser.

  Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har betinget det og:

  1. De er resultatet af lovbestemte bestemmelser eller bestemmelser; eller
  2. Forbrugeren har bemyndigelse til at hæve aftalen fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

  Priserne nævnt i tilbuddet af produkter eller ydelser er inklusive moms.

  Alle priser tages med forbehold for tryk- og sættefejl. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og sættefejl. I tilfælde af tryk- og sættefejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere varen efter den forkerte pris.

  Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

  Den erhvervsdrivende garanterer, at produkterne og/eller ydelserne er i overensstemmelse med kontrakten, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til forsvarlighed og/eller anvendelighed og de lovbestemmelser og/eller regeringsbestemmelser, der eksisterede på datoen for kontraktens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normalt brug.

  En garanti stillet af iværksætteren, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren i henhold til aftalen mod iværksætteren kan gøre gældende.

  Eventuelle defekter eller forkert leverede produkter skal indberettes skriftligt til iværksætteren inden for 14 dage efter levering. Returnering af produkterne skal være i original emballage og i ny stand.

  Iværksætterens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Iværksætteren er dog aldrig ansvarlig for den ultimative egnethed af produkterne til hver enkelt anvendelse af forbrugeren, ej heller for nogen rådgivning vedrørende brugen eller anvendelsen af ​​produkterne.

  Garantien gælder ikke, hvis:

  Forbrugeren har selv repareret og/eller ændret de leverede produkter eller fået dem repareret og/eller ændret af tredjemand;

  De leverede produkter er udsat for unormale forhold eller på anden måde skødesløst behandlet eller i strid med instruktionerne fra iværksætteren og/eller på emballagen er blevet behandlet;

  Utilstrækkeligheden er helt eller delvist et resultat af regler, som regeringen har fastsat eller vil fastsætte vedrørende arten eller kvaliteten af ​​de anvendte materialer.

  Artikel 11 - Levering og udførelse

  Virksomheden vil udvise størst mulig omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter.

  Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.

  Med forbehold af det, der er anført i artikel 4 i disse generelle betingelser, vil virksomheden eksekvere accepterede ordrer hurtigt, men senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringstid. Såfremt leveringen er forsinket, eller hvis en ordre ikke kan eller kun delvist kan udføres, vil forbrugeren blive informeret herom senest 30 dage efter ordreafgivelsen. Forbrugeren har i så fald ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og ret til eventuel erstatning.

  I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med det foregående afsnit, refunderer iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt, så hurtigt som muligt, dog senest inden for 14 dage efter opløsning.

  Hvis levering af et bestilt produkt viser sig umuligt, vil iværksætteren bestræbe sig på at levere en erstatningsvare. Senest ved levering vil der på en overskuelig og overskuelig måde blive meldt ud, at en erstatningsartikel bliver leveret. Med erstatningsartikler kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved enhver returforsendelse afholdes af iværksætteren.

  Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter påhviler iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en tidligere udpeget og meddelt iværksætterrepræsentanten, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

  Artikel 12 - Varighed af transaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse

  Afslutning

  Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsubegrænset kontrakt, der er indgået om regelmæssig levering af produkter (inklusive el) eller ydelser, med forbehold af de aftalte opsigelsesregler og en maksimal opsigelsesfrist på en måned.

  Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af produkter (inklusive elektricitet) eller ydelser ved udløbet af den tidsbegrænsede periode i overensstemmelse med de gældende opsigelsesregler og en opsigelsesfrist, der ikke overstiger en måned.

  Forbrugeren kan opsige de i de foregående stykker nævnte aftaler:

  opsige til enhver tid og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller en bestemt periode;

  i det mindste afslutte dem på samme måde, som de blev indgået af ham;

  altid opsige med samme opsigelsesfrist, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

  Fornyelse

  En tidsbegrænset kontrakt, der er indgået om regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller ydelser, må ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

  Uanset det foregående stykke kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af daglige nyheder og ugeaviser og magasiner, stiltiende forlænges for en tidsbegrænset periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige denne fornyede aftale mod udløbet. af fornyelsen med et varsel på højst en måned.

  En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af produkter eller tjenesteydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige den med et varsel, der ikke overstiger en måned og en opsigelsesfrist, der ikke overstiger tre måneder i tilfælde af, at kontrakten strækker sig til den almindelige, men mindre end én gang om måneden, levering af dag-, nyheds- og ugeaviser og magasiner.

  En kontrakt med begrænset varighed om regelmæssig levering af prøvedage, aviser og magasiner (prøve- eller introabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.

  Varighed

  Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren efter et år til enhver tid opsige aftalen med et varsel på op til en måned, medmindre rimelighed og rimelighed modsætter sig opsigelse inden udløbet af den aftalte varighed.

  Artikel 13 - Betaling

  Medmindre andet er aftalt, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales inden for 7 arbejdsdage efter begyndelsen af ​​den betænkningstid, der er nævnt i artikel 6, stk. bekræftelsen af ​​aftalen.

  Forbrugeren har pligt til straks at indberette unøjagtigheder i betalingsdata, der er givet eller nævnt til iværksætteren.

  I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side er iværksætteren berettiget til, med forbehold af lovmæssige begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, som forbrugeren på forhånd er bekendt med.

   

  Artikel 14 - Klageprocedure

  Klager over opfyldelse af aftalen skal indgives til iværksætteren inden for 7 dage fuldt og tydeligt beskrevet, efter at forbrugeren har konstateret manglerne.

  Klager indgivet til iværksætteren vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en påregnelig længere sagsbehandlingstid, svarer iværksætteren inden for 14 dages fristen med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

  Hvis klagen ikke kan løses efter gensidig aftale, opstår der en tvist, der er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.

  En klage suspenderer ikke iværksætterens forpligtelser, medmindre iværksætteren skriftligt tilkendegiver andet.

  Hvis en klage findes berettiget af iværksætteren, vil iværksætteren efter eget skøn enten erstatte eller reparere de leverede produkter gratis.

  Artikel 15 – Tvister

  På aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle betingelser vedrører, gælder kun hollandsk lov. Også selvom forbrugeren er bosat i udlandet.