Przejdź do treści

Twoje zdrowie jest wyraźnie numerem 1.

Wysyłka do godziny 22:00 każdy dzień roboczy.

  Regulamin

  Artykuł 1 - Definicje.

  W niniejszym regulaminie obowiązują następujące definicje:

  Okres karencji: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;

  Konsument: osoba fizyczna, która nie wykonuje zawodu lub działalności gospodarczej i zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość;

  Dzień: dzień kalendarzowy;

  Transakcja czasowa: umowa na odległość dotycząca szeregu produktów i/lub usług, której obowiązek dostawy i/lub zakupu jest rozłożony w czasie;

  Trwały nośnik: każdy środek umożliwiający konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający przyszłe wgląd i niezmienione odtworzenie przechowywanych informacji.

  Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie do odstąpienia od umowy;

  Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna oferująca konsumentom produkty i/lub usługi na odległość;

  Umowa na odległość: umowa, na mocy której w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu sprzedaży produktów i/lub usług na odległość, aż do zawarcia umowy włącznie, korzysta się wyłącznie z jednej lub więcej technik porozumiewania się na odległość;

  Technika porozumiewania się na odległość: środek, za pomocą którego można zawrzeć umowę bez jednoczesnego przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.

  Ogólne Warunki Handlowe: niniejsze Ogólne Warunki Handlowe przedsiębiorcy.


  Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy

  Oczywiście B.V.

  Germanylaan 20, 1966XB, Heemskerk.

  E-mail: Contact@Clearly.eu

  KVK: 84460350

  Telefon: +31 6 15672234

  BTW: NL863219433B01

  Artykuł 3 - Zastosowanie.

  Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej umowy i zamówienia zawieranego na odległość pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.

  Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszego Regulaminu zostanie udostępniony Konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że ogólne warunki handlowe są dostępne do wglądu w siedzibie przedsiębiorcy i na żądanie konsumenta zostaną niezwłocznie przesłane bezpłatnie.

  Jeżeli umowa zawierana na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, niezależnie od ust. poprzedzającego i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł go łatwo przechowywać na trwały nośnik danych. Jeżeli nie jest to rozsądnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie ogólne warunki handlowe można zapoznać się w formie elektronicznej oraz że na żądanie konsumenta zostaną one przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób bezpłatnie.

  W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki produktu lub usługi, akapity drugi i trzeci stosuje się odpowiednio, a w przypadku sprzecznych warunków ogólnych konsument może zawsze powołać się na obowiązujący przepis, który jest dla niego najkorzystniejszy .

  Jeżeli w dowolnym momencie jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków stanie się całkowicie lub częściowo nieważne lub zniszczone, wówczas umowa i pozostałe warunki pozostaną w mocy, a dane postanowienie zostanie niezwłocznie zastąpione za obopólną zgodą postanowieniem ustalającym zakres oryginał jak najbardziej zbliżony do oryginału.

  Sytuacje nieuregulowane w niniejszym Regulaminie należy oceniać „w duchu” niniejszego Regulaminu.

  Niepewność co do interpretacji lub treści jednego lub większej liczby postanowień naszych warunków należy interpretować „w duchu” niniejszych ogólnych warunków.

  Artykuł 4 - Oferta

  Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub jest złożona pod pewnymi warunkami, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.

  Oferta jest niezobowiązująca. Przedsiębiorca ma prawo do zmiany i dostosowania oferty.

  Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest na tyle szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi właściwą ocenę oferty. Jeśli przedsiębiorca używa obrazów, są one prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów i/lub usług. Oczywiste pomyłki lub oczywiste błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.

  Wszystkie zdjęcia, specyfikacje i dane zawarte w ofercie mają charakter orientacyjny i nie mogą prowadzić do odszkodowania lub rozwiązania umowy.

  Zdjęcia produktów stanowią prawdziwą reprezentację oferowanych produktów. Operator nie może zagwarantować, że wyświetlane kolory dokładnie odpowiadają rzeczywistym kolorom produktów.

  Każda oferta zawiera takie informacje, aby dla konsumenta było jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności:

  cena zawiera podatki;

  możliwe koszty przesyłki;

  sposób, w jaki umowa zostanie zawarta i jakie działania są do tego niezbędne;

  czy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy;

  sposób płatności, dostawy i wykonania umowy;

  termin przyjęcia oferty lub termin, w którym przedsiębiorca gwarantuje cenę;

  wysokość stawki za porozumiewanie się na odległość, jeżeli koszty korzystania z techniki porozumiewania się na odległość naliczane są w oparciu o inną podstawę niż zwykła stawka podstawowa za wykorzystywany środek porozumiewania się;

  czy umowa jest archiwizowana po jej zawarciu, a jeśli tak, w jaki sposób konsument może z nią zapoznać;

  sposób, w jaki konsument przed zawarciem umowy może sprawdzić podane przez niego w ramach umowy dane i ewentualnie je przywrócić;

  wszelkie języki inne niż niderlandzki, w których może zostać zawarta umowa;

  kodeksy postępowania, którym podlega przedsiębiorca, oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodeksami postępowania drogą elektroniczną; I

  minimalny czas trwania umowy na odległość w przypadku transakcji trwającej.

  Opcjonalnie: dostępne rozmiary, kolory, rodzaj materiałów.

  Artykuł 5 - Umowa

  Umowa, z zastrzeżeniem ust. 4, zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia narzuconych przez nią warunków.

  Jeżeli Konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostało potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.

  W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć elektroniczny przekaz danych oraz zapewnić bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli konsument może zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca zachowa odpowiednie środki bezpieczeństwa.

  Przedsiębiorca może – w ramach prawnych – sam dowiedzieć się, czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich faktach i czynnikach, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione podstawy, aby nie zawrzeć umowy, ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub wniosku albo obwarowania realizacji specjalnymi warunkami, podając uzasadnienie.

  Przedsiębiorca załączy do produktu lub usługi skierowanej do konsumenta następujące informacje, w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mogły one zostać przez konsumenta w przystępny sposób zapisane na trwałym nośniku danych:

  1. Adres siedziby przedsiębiorcy, pod który konsument może składać reklamacje;
  2. Warunki i sposób, w jaki Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy lub wyraźne wskazanie wyłączenia prawa odstąpienia od umowy;
  3. Informacje na temat gwarancji i istniejącego serwisu posprzedażowego;
  4. Dane zawarte w art. 4 ust. 3 niniejszych warunków, chyba że przedsiębiorca udostępnił te dane konsumentowi już przed zawarciem umowy;
  5. Wymogi dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa została zawarta na czas dłuższy niż rok lub na czas nieokreślony.

  W przypadku transakcji długoterminowej postanowienie ustępu poprzedniego dotyczy wyłącznie pierwszej dostawy.

  Każda umowa zawierana jest pod warunkami zawieszającymi wystarczającej dostępności danych produktów.

  Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy

  Kupując produkty Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Ten okres do namysłu rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub przedstawiciela wcześniej wyznaczonego przez konsumenta i podanego do wiadomości przedsiębiorcy.

  W okresie do namysłu konsument będzie obchodził się z produktem i opakowaniem ostrożnie. Rozpakuje lub użyje produktu jedynie w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zatrzymać produkt. Jeżeli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt przedsiębiorcy wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami oraz - jeśli jest to rozsądnie możliwe - w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.

  Jeżeli konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, ma obowiązek poinformować o tym przedsiębiorcę w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Konsument musi poinformować o tym pisemnie/e-mailem. Po zgłoszeniu przez konsumenta chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić produkt w terminie 14 dni. Konsument musi udowodnić, że dostarczony towar został zwrócony w terminie, np. poprzez dowód wysyłki.

  Jeżeli Klient nie wyraził zamiaru skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub nie zwrócił produktu przedsiębiorcy po upływie terminów, o których mowa w ust. 2 i 3, zakup jest faktem.

  Artykuł 7 – Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

  W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.

  Jeżeli konsument wpłacił kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę najszybciej, jak to możliwe, nie później jednak niż 14 dni po odstąpieniu. Pod warunkiem, że przedsiębiorca otrzymał już produkt z powrotem lub przedstawi jednoznaczny dowód całkowitego zwrotu.

  Artykuł 8 - Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy.

  Przedsiębiorca może wyłączyć prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w przypadku produktów, o którym mowa w ust. 2 i 3. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie stwierdził to w ofercie, przynajmniej w terminie do zawarcia umowy.

  Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest wyłącznie w przypadku produktów:

  1. Które zostały stworzone przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacją konsumenta;
  2. Które mają wyraźnie osobisty charakter;
  3. Które ze swej natury nie podlegają zwrotowi;
  4. Które mogą szybko się zepsuć lub zestarzeć;
  5. których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
  6. Dla pojedynczych gazet i czasopism;
  7. W przypadku nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, co do których Konsument złamał pieczęć.
  8. Dotyczy produktów higienicznych, których plomba została naruszona przez konsumenta.

  Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest wyłącznie w przypadku usług:

  1. Dotyczy zakwaterowania, transportu, działalności restauracyjnej lub wypoczynku, które mają być wykonane w określonym dniu lub w określonym okresie;
  2. którego dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu do odstąpienia od umowy;
  3. Jeśli chodzi o zakłady i loterie.

  Artykuł 9 - Cena

  W okresie ważności określonym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie ulegną zwiększeniu, za wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmiany stawek podatku VAT.

  W odróżnieniu od poprzedniego paragrafu Przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie ma kontroli, o cenach zmiennych. To powiązanie z wahaniami oraz fakt, że podane ceny są cenami docelowymi, zostanie uwzględnione w ofercie.

  Podwyżki cen w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku, gdy wynikają z przepisów prawa lub przepisów.

  Podwyżki cen od 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy przedsiębiorca tak zastrzegł oraz:

  1. Są one wynikiem przepisów ustawowych lub przepisów; Lub
  2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy z dniem, w którym podwyżka ceny staje się skuteczna.

  Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

  Wszystkie ceny mogą zawierać błędy drukarskie i składniowe. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za skutki błędów drukarskich i składniowych. W przypadku błędów drukarskich i składniowych przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru według błędnej ceny.

  Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja

  Sprzedawca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami określonymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami solidności i/lub użyteczności oraz przepisami prawa i/lub przepisami rządowymi, które obowiązywały w dniu zawarcia umowy. Jeśli tak uzgodniono, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do użytku innego niż normalne.

  Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie ma wpływu na uprawnienia i roszczenia, których może dochodzić konsument na podstawie umowy przeciwko przedsiębiorcy.

  Wszelkie wady lub nieprawidłowo dostarczone produkty należy zgłosić przedsiębiorcy w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty dostawy. Produkty zwracane muszą być w oryginalnym opakowaniu i w nowym stanie.

  Okres gwarancji przedsiębiorcy odpowiada okresowi gwarancji producenta. Jednakże przedsiębiorca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za ostateczną przydatność produktów do każdego indywidualnego zastosowania przez konsumenta, ani za jakiekolwiek porady dotyczące użytkowania lub zastosowania produktów.

  Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli:

  Konsument sam naprawił i/lub zmodyfikował dostarczone produkty lub zlecił ich naprawę i/lub modyfikację osobom trzecim;

  Dostarczone produkty są narażone na działanie nienormalnych warunków lub w inny sposób traktowane niedbale lub niezgodnie z instrukcjami przedsiębiorcy i/lub na opakowaniu;

  Nieadekwatność jest w całości lub częściowo wynikiem przepisów ustanowionych lub wprowadzonych przez rząd w odniesieniu do charakteru lub jakości użytych materiałów.

  Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie

  Firma dołoży wszelkich starań przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty.

  Miejscem dostawy jest adres, który Konsument podał do wiadomości przedsiębiorcy.

  Z zastrzeżeniem postanowień art. 4 niniejszych ogólnych warunków handlowych, firma zrealizuje przyjęte zamówienia sprawnie, najpóźniej jednak w ciągu 30 dni, chyba że konsument zgodził się na dłuższy termin dostawy. Jeżeli dostawa opóźni się lub zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane lub może zostać zrealizowane jedynie w części, Konsument zostanie o tym poinformowany najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia zamówienia. Konsument ma w takim przypadku prawo do bezpłatnego rozwiązania umowy i prawo do odszkodowania.

  W przypadku rozwiązania zgodnie z ust. poprzednim przedsiębiorca zwróci kwotę zapłaconą przez konsumenta w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od rozwiązania.

  Jeżeli dostarczenie zamówionego produktu okaże się niemożliwe, przedsiębiorca dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć rzecz zastępczą. Najpóźniej w momencie dostawy zostanie jasno i zrozumiały komunikat, że dostarczany jest artykuł zamienny. W przypadku artykułów zamiennych nie można wykluczyć prawa do odstąpienia od umowy. Koszty ewentualnej przesyłki zwrotnej ponosi przedsiębiorca.

  Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do chwili dostarczenia go konsumentowi lub wcześniej wyznaczonemu i podanemu do wiadomości przedstawicielowi przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

  Artykuł 12 – Transakcje dotyczące czasu trwania: czas trwania, zakończenie i odnowienie

  Zakończenie

  Konsument może wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony, która została zawarta na regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług w każdym czasie, z zastrzeżeniem ustalonych zasad rozwiązania umowy i maksymalnego miesięcznego okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc.

  Konsument może rozwiązać umowę na czas określony zawartą na regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług w każdym czasie z upływem czasu obowiązywania umowy z zachowaniem obowiązujących zasad jej wypowiedzenia i z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jeden miesiąc.

  Konsument może rozwiązać umowy, o których mowa w paragrafach poprzednich:

  wypowiedzieć w dowolnym momencie i nie ograniczać się do rozwiązania w określonym czasie lub okresie;

  przynajmniej rozwiązać je w taki sam sposób, w jaki zostały przez niego zawarte;

  rozwiązują się zawsze z zachowaniem takiego samego okresu wypowiedzenia, jaki przedsiębiorca sobie ustalił.

  Odnowienie

  Umowa na czas określony zawarta na regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług nie może zostać automatycznie przedłużona ani odnowiona na czas określony.

  Niezależnie od poprzedniego ustępu umowa na czas określony zawarta w celu regularnego dostarczania wiadomości codziennych oraz cotygodniowych gazet i czasopism może zostać automatycznie przedłużona na czas określony nieprzekraczający trzech miesięcy, jeżeli konsument może rozwiązać tę odnowioną umowę pod koniec odnowienia z okresem wypowiedzenia nieprzekraczającym jednego miesiąca.

  Umowa na czas określony zawarta w celu regularnego dostarczania produktów lub usług może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony jedynie wówczas, gdy konsument może ją rozwiązać w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca i okres wypowiedzenia nieprzekraczający trzech miesięcy w przypadku, gdy umowa obejmuje regularne, lecz rzadziej niż raz w miesiącu, dostarczanie dzienników, gazet i tygodników informacyjnych.

  Umowa o ograniczonym czasie trwania na regularne dostarczanie dni próbnych, gazet i czasopism (prenumerata próbna lub wprowadzająca) nie jest automatycznie kontynuowana i kończy się automatycznie z końcem okresu próbnego lub wstępnego.

  Czas trwania

  Jeżeli umowa obowiązuje dłużej niż rok, po upływie jednego roku konsument może w dowolnym momencie rozwiązać umowę z zachowaniem maksymalnie miesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba że rozsądek i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu umowy przed upływem uzgodnionego czasu trwania.

  Artykuł 13 - Płatność

  O ile nie uzgodniono inaczej, należności konsumenta należy uiścić w ciągu 7 dni roboczych od rozpoczęcia okresu do namysłu, o którym mowa w art. 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usługi termin ten rozpoczyna się po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenie zawarcia umowy.

  Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić nieścisłości w danych płatniczych przekazanych lub wspomnianych przedsiębiorcy.

  W przypadku braku zapłaty przez konsumenta przedsiębiorca jest uprawniony, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, do pobrania uzasadnionych kosztów, o których konsument został wcześniej powiadomiony.

   

  Artykuł 14 - Procedura reklamacyjna

  Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy zgłaszać przedsiębiorcy w terminie 7 dni w sposób wyczerpujący i jasno opisany, po stwierdzeniu przez konsumenta wad.

  Reklamacje złożone do przedsiębiorcy zostaną udzielone w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrywania, przedsiębiorca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do niej, powiadamiając o jej otrzymaniu i wskazując, kiedy konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.

  Jeżeli reklamacja nie może zostać rozstrzygnięta w drodze wzajemnego porozumienia, powstaje spór podlegający procedurze rozstrzygania sporów.

  Reklamacja nie zawiesza obowiązków przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca wskaże inaczej na piśmie.

  Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez przedsiębiorcę za uzasadnioną, przedsiębiorca, według własnego uznania, bezpłatnie wymieni lub naprawi dostarczone produkty.

  Artykuł 15 – Spory

  W przypadku umów pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, do których odnoszą się niniejsze ogólne warunki, stosuje się wyłącznie prawo holenderskie. Nawet jeśli konsument mieszka za granicą.