Přeskočit na obsah

Vaše zdraví je zřetelně #1.

Odesíláno každý pracovní den do 22:00.

  Obchodní podmínky

  Článek 1 - Definice.

  V těchto obchodních podmínkách platí následující definice:

  Lhůta pro odstoupení: období, během kterého může spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy;

  Spotřebitel: fyzická osoba, která nejedná v rámci svého povolání nebo podnikání a uzavírá smlouvu na dálku s podnikatelem;

  Den: kalendářní den;

  Doba trvání transakce: smlouva na dálku týkající se série produktů a/nebo služeb, jejichž dodávka a/nebo kupní povinnost je rozložena v čase;

  Trvalé médium: jakýkoliv prostředek, který umožňuje spotřebiteli nebo podnikateli uchovávat informace určené jemu osobně tak, aby bylo možné informace v budoucnu konzultovat a reprodukovat je v nezměněné podobě.

  Právo na odstoupení od smlouvy: možnost pro spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku během lhůty pro odstoupení;

  Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, která na dálku nabízí produkty a/nebo služby spotřebitelům;

  Smlouva na dálku: dohoda, při které se v rámci systému organizovaného podnikatelem pro distanční prodej produktů a/nebo služeb až do uzavření smlouvy výhradně využívá jedna nebo více technik distanční komunikace;

  Technika pro dálkovou komunikaci: prostředky, které lze použít pro uzavření smlouvy, aniž by spotřebitel a podnikatel byli současně ve stejné místnosti.

  Všeobecné obchodní podmínky: současné Všeobecné obchodní podmínky podnikatele.


  Článek 2 – Identita podnikatele

  Clearly B.V.

  Duitslandlaan 20, 1966XB, Heemskerk.

  Email: Contact@Clearly.eu

  KVK: 84460350

  Telefon: +31 6 15672234

  Mimochodem: NL863219433B01

  Článek 3 - Použitelnost.

  Tyto obecné obchodní podmínky platí pro každou nabídku podnikatele a pro každou smlouvu na dálku a objednávku uzavřenou mezi podnikatelem a spotřebitelem.

  Před uzavřením smlouvy na dálku bude spotřebiteli zpřístupněn text těchto obecných obchodních podmínek. Pokud to není rozumně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, že obecné obchodní podmínky jsou k nahlédnutí v prostorách podnikatele a budou na žádost co nejdříve bezplatně zaslány spotřebiteli.

  Pokud je smlouva uzavřena na dálku elektronicky, bez ohledu na předchozí odstavec a před uzavřením smlouvy na dálku, bude text těchto obecných obchodních podmínek zpřístupněn spotřebiteli elektronicky takovým způsobem, aby jej spotřebitel mohl snadno uložit na trvalém datovém nosiči. Pokud to není rozumně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, kde lze obecné obchodní podmínky elektronicky prohlédnout a že na žádost spotřebitele mu budou zaslány elektronicky nebo jinak bezplatně.

  V případě, že k určitému produktu nebo službě se vztahují specifické podmínky vedle těchto obecných podmínek, druhý a třetí odstavec platí mutatis mutandis a v případě rozporu obecných podmínek může spotřebitel vždy spoléhat na ustanovení, které je pro něj nejvýhodnější.

  Pokud se jedno nebo více ustanovení těchto obecných podmínek kdykoli zcela nebo částečně stane neplatným nebo zničeným, pak smlouva a tyto podmínky zůstávají v platnosti pro zbývající část a dotčené ustanovení bude okamžitě nahrazeno vzájemnou dohodou novým ustanovením, které co nejvíce odpovídá rozsahu původního.

  Situace, které nejsou uvedeny v těchto obecných obchodních podmínkách, by měly být posuzovány 'v duchu' těchto obecných obchodních podmínkách.

  Nejistoty ohledně výkladu nebo obsahu jednoho či více ustanovení našich obchodních podmínek musí být vykládány 'v duchu' těchto obecných obchodních podmínek.

  Článek 4 - Nabídka

  Pokud má nabídka omezenou dobu platnosti nebo je podmíněna, musí být toto v nabídce výslovně uvedeno.

  Nabídka je nezávazná. Podnikatel má právo nabídku změnit a přizpůsobit.

  Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů a/nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby umožnil správné hodnocení nabídky spotřebitelem. Pokud podnikatel používá obrázky, tyto jsou věrným odrazem nabízených produktů a/nebo služeb. Zjevné chyby nebo očividné omyly v nabídce nezavazují podnikatele.

  Všechny obrázky, specifikace a data v nabídce jsou pouze orientační a nemohou vést k náhradě škody nebo k rozvázání smlouvy.

  Obrázky produktů jsou věrnou reprezentací nabízených produktů. Operátor nemůže zaručit, že zobrazené barvy přesně odpovídají skutečným barvám produktů.

  Každá nabídka obsahuje takové informace, že je pro spotřebitele jasné, jaká práva a povinnosti jsou spojeny s přijetím nabídky. To se týká zejména:

  cena včetně daní;

  možné náklady na zásilku;

  způsob, jakým bude dohoda uzavřena a které kroky jsou pro to nutné;

  zda je právo na odstoupení od smlouvy použitelné;

  způsob platby, dodání a plnění smlouvy;

  doba pro přijetí nabídky nebo doba, po kterou podnikatel zaručuje cenu;

  úroveň sazby vzdálené komunikace, pokud jsou náklady na použití techniky pro vzdálenou komunikaci kalkulovány na jiném základě než je běžná základní sazba pro použitý komunikační prostředek;

  zda je smlouva po uzavření archivována a pokud ano, jakým způsobem ji může spotřebitel konzultovat;

  způsob, jakým může spotřebitel před uzavřením smlouvy zkontrolovat údaje, které v rámci smlouvy poskytl, a pokud si to přeje, obnovit je;

  jakékoliv jazyky kromě nizozemštiny, ve kterých lze smlouvu uzavřít;

  kodexy chování, kterým je obchodník vázán, a způsob, jakým může spotřebitel tyto kodexy chování elektronicky konzultovat; a

  minimální doba trvání distanční smlouvy v případě obchodu na dobu určitou.

  Volitelné: dostupné velikosti, barvy, typy materiálů.

  Článek 5 - Dohoda

  Dohoda, podléhající ustanovením odstavce 4, je uzavřena v okamžiku přijetí nabídky spotřebitelem a splnění podmínek jí uložených.

  Pokud spotřebitel přijal nabídku elektronicky, obchodník okamžitě potvrdí elektronické přijetí této akceptace. Dokud obchodník nepotvrdí přijetí této akceptace, může spotřebitel smlouvu rozvázat.

  Pokud je dohoda uzavřena elektronicky, podnikatel přijme vhodná technická a organizační opatření k ochraně elektronického přenosu dat a zajištění bezpečného webového prostředí. Pokud může spotřebitel platit elektronicky, podnikatel dodrží vhodná bezpečnostní opatření.

  Podnikatel se může - v rámci právních předpisů - informovat, zda spotřebitel může splnit své platební závazky, stejně jako o všech těch skutečnostech a faktorech, které jsou důležité pro zodpovědné uzavření smlouvy na dálku. Pokud podnikatel na základě této prověrky má dobré důvody nevstoupit do smlouvy, má právo odmítnout objednávku nebo žádost, případně k provedení stanovit zvláštní podmínky, přičemž musí uvést důvody.

  Podnikatel poskytne spotřebiteli následující informace spolu s produktem nebo službou písemně, nebo takovým způsobem, aby je mohl spotřebitel uchovat přístupným způsobem na trvalém datovém nosiči:

  1. Návštěvní adresa kanceláře obchodníka, na kterou se může spotřebitel obrátit se stížnostmi;
  2. Podmínky, za kterých a způsob, jakým může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, nebo jasná informace o vyloučení práva na odstoupení od smlouvy;
  3. Informace o zárukách a stávajícím servisu po nákupu;
  4. Data uvedená v článku 4 odstavci 3 těchto podmínek, pokud je podnikatel již před provedením smlouvy neposkytl spotřebiteli;
  5. Požadavky na ukončení smlouvy, pokud má smlouva dobu trvání delší než jeden rok nebo je na dobu neurčitou.

  V případě dlouhodobé transakce se ustanovení předchozího odstavce vztahuje pouze na první dodávku.

  Každá smlouva je uzavřena za podmínky suspensivní dostupnosti příslušných produktů.

  Článek 6 - Právo na odstoupení od smlouvy

  Při nákupu produktů má spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů po dobu 14 dní. Tato lhůta pro rozmyšlení začíná následujícím dnem po převzetí produktu spotřebitelem nebo zástupcem, kterého spotřebitel předem určil a oznámil podnikateli.

  Během období zamyšlení bude spotřebitel s produktem a jeho obalem zacházet opatrně. Rozbalí nebo použije produkt pouze do té míry, která je nezbytná k posouzení, zda si produkt přeje ponechat. Pokud uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, vrátí produkt podnikateli se všemi dodanými příslušenstvími a - pokud je to rozumně možné - v původním stavu a obalu, v souladu s rozumnými a jasnými pokyny poskytnutými podnikatelem.

  Pokud si spotřebitel přeje využít svého práva na odstoupení od smlouvy, je povinen toto oznámit podnikateli do 14 dnů po převzetí produktu. Spotřebitel musí oznámení provést písemně prostřednictvím zprávy nebo e-mailu. Poté, co spotřebitel oznámí, že chce využít své právo na odstoupení od smlouvy, musí zákazník vrátit produkt do 14 dnů. Spotřebitel musí dokázat, že zboží bylo včas vráceno, například prostřednictvím potvrzení o odeslání.

  Pokud zákazník nevyjádřil svůj úmysl využít své právo na odstoupení od smlouvy nebo nevrátil produkt podnikateli po uplynutí lhůt uvedených v odstavcích 2 a 3, je nákup skutečností.

  Článek 7 - Náklady v případě odstoupení

  Pokud spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, náklady na vrácení zboží ponese spotřebitel.

  Pokud spotřebitel zaplatil částku, podnikatel tuto částku vrátí co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů po odstoupení od smlouvy. To je ovšem podmíněno tím, že produkt byl již podnikatelem přijat zpět, nebo že lze předložit jednoznačný důkaz o kompletním vrácení.

  Článek 8 - Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy.

  Podnikatel může vyloučit právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy pro produkty, jak je popsáno v odstavcích 2 a 3. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy platí pouze v případě, že podnikatel toto jasně uvedl v nabídce, a to nejméně včas před uzavřením smlouvy.

  Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy je možné pouze u produktů:

  1. Které byly vytvořeny podnikatelem v souladu se specifikacemi spotřebitele;
  2. Které jsou zjevně osobní povahy;
  3. Které svou povahou nemohou být vráceny;
  4. To se může rychle zkazit nebo zestárnout;
  5. Cena, která je předmětem kolísání na finančním trhu, nad nímž podnikatel nemá vliv;
  6. Pro jednotlivé noviny a časopisy;
  7. Pro zvukové a video nahrávky a počítačový software, u kterého spotřebitel porušil pečeť.
  8. Pro hygienické produkty, jejichž pečeť byla spotřebitelem porušena.

  Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy je možné pouze u služeb:

  1. Týkající se ubytování, dopravy, restauračního podnikání nebo volnočasových aktivit, které mají být prováděny určitého dne nebo během určitého období;
  2. Dodávka, která začala s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. Týkající se sázení a loterií.

  Článek 9 - Cena

  Během platnosti uvedené v nabídce nebudou ceny nabízených produktů a/nebo služeb zvýšeny, kromě změn cen v důsledku změn sazeb DPH.

  Na rozdíl od předchozího odstavce může Podnikatel nabízet produkty nebo služby, jejichž ceny jsou závislé na kolísání finančního trhu, které není v kontrole podnikatele, s proměnlivými cenami. Tato vazba na kolísání a skutečnost, že jakékoli uvedené ceny jsou cílové ceny, bude uvedena v nabídce.

  Zvýšení cen do 3 měsíců po uzavření smlouvy je povoleno pouze v případě, že jsou výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení.

  Zvýšení cen od 3 měsíců po uzavření smlouvy je povoleno pouze v případě, že to podnikatel stanovil a:

  1. Jsou výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení; nebo
  2. Spotřebitel má právo ukončit smlouvu ke dni, kdy nabývá účinnosti zvýšení ceny.

  Ceny uvedené v nabídce produktů nebo služeb zahrnují DPH.

  Všechny ceny jsou předmětem chyb tisku a sazby. Za následky chyb tisku a sazby není přijímána žádná odpovědnost. V případě chyb tisku a sazby není podnikatel povinen dodat produkt za nesprávnou cenu.

  Článek 10 - Shoda a záruka

  Obchodník zaručuje, že produkty a/nebo služby odpovídají smlouvě, specifikacím uvedeným v nabídce, rozumným požadavkům na solidnost a/nebo použitelnost a právním předpisům a/nebo vládním nařízením platným ke dni uzavření smlouvy. Pokud bylo dohodnuto, podnikatel také zaručuje, že produkt je vhodný pro jiné než běžné použití.

  Záruka poskytnutá podnikatelem, výrobcem nebo dovozcem nemá vliv na právní práva a nároky, které může spotřebitel podle smlouvy vůči podnikateli uplatnit.

  Veškeré vady nebo nesprávně dodané produkty je nutné písemně nahlásit podnikateli do 14 dnů od dodání. Vrácení produktů musí být v původním obalu a ve stavu nového zboží.

  Záruční doba podnikatele odpovídá záruční době výrobce. Nicméně podnikatel nikdy není zodpovědný za konečnou vhodnost produktů pro jednotlivé použití spotřebitelem, ani za jakékoli rady týkající se použití nebo aplikace produktů.

  Záruka se nevztahuje, pokud:

  Spotřebitel opravil a/nebo upravil dodané produkty sám nebo je nechal opravit a/nebo upravit třetími stranami;

  Doručené produkty jsou vystaveny neobvyklým podmínkám nebo jsou jinak nedbale zacházeno s nimi, nebo jsou v rozporu s pokyny podnikatele a / nebo na obalu bylo s nimi zacházeno;

  Nedostatečnost je zcela nebo částečně výsledkem předpisů, které vláda stanovila nebo stanoví ohledně povahy nebo kvality použitých materiálů.

  Článek 11 - Dodání a provedení

  Společnost bude při přijímání a vykonávání objednávek produktů dbát co největší možné péče.

  Místo dodání je adresa, kterou spotřebitel sdělil společnosti.

  S přihlédnutím k tomu, co je uvedeno v článku 4 těchto obecných obchodních podmínek, společnost provede přijaté objednávky rychle, ale nejpozději do 30 dnů, pokud si spotřebitel nepřál delší dodací lhůtu. Pokud dojde ke zpoždění dodání, nebo pokud objednávka nemůže být provedena nebo může být provedena pouze částečně, bude o tom spotřebitel informován nejpozději 30 dnů po zadání objednávky. Spotřebitel má v takovém případě právo smlouvu bez nákladů rozvázat a má nárok na případné odškodnění.

  V případě zrušení v souladu s předchozím odstavcem vrátí podnikatel spotřebiteli uhrazenou částku co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů po zrušení.

  Pokud se dodání objednaného produktu ukáže jako nemožné, podnikatel se pokusí zajistit náhradní výrobek. Nejpozději při dodání bude jasně a srozumitelně oznámeno, že se dodává náhradní zboží. U náhradních výrobků nelze vyloučit právo na odstoupení od smlouvy. Náklady na případné vrácení zboží ponese podnikatel.

  Riziko poškození a/nebo ztráty produktů leží na podnikateli až do doby dodání zboží spotřebiteli nebo předem určenému a podnikateli známému zástupci, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

  Článek 12 - Transakce s dobou trvání: doba trvání, ukončení a obnova

  Ukončení

  Spotřebitel může kdykoliv ukončit smlouvu na dobu neurčitou, která byla uzavřena pro pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, s přihlédnutím k dohodnutým pravidlům pro ukončení a s maximální výpovědní lhůtou jednoho měsíce.

  Spotřebitel může kdykoliv na konci pevně stanoveného období ukončit smlouvu uzavřenou na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, a to v souladu s platnými pravidly pro ukončení a s výpovědní lhůtou, která nepřesahuje jeden měsíc.

  Spotřebitel může ukončit smlouvy uvedené v předchozích odstavcích:

  ukončit kdykoliv a nebýt omezen ukončením v určitém čase nebo období;

  alespoň je ukončete stejným způsobem, jakým je uzavřel;

  vždy ukončete se stejnou výpovědní lhůtou, jakou stanovil podnikatel pro sebe.

  Obnova

  Smlouva uzavřená na dobu určitou pro pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb nesmí být automaticky prodloužena nebo obnovena na dobu určitou.

  Bez ohledu na předchozí odstavec může být smlouva uzavřená na dobu určitou pro pravidelné dodávky denních zpráv a týdeníků a časopisů tiše obnovena na dobu neurčitou nepřesahující tři měsíce, pokud může spotřebitel tuto obnovenou smlouvu ke konci obnovy vypovědět s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc.

  Smlouva na dobu určitou, která byla uzavřena pro pravidelné dodávky produktů nebo služeb, může být mlčky prodloužena na dobu neurčitou pouze v případě, že spotřebitel ji může kdykoliv ukončit s výpovědní lhůtou, která nepřesahuje jeden měsíc a s výpovědní lhůtou, která nepřesahuje tři měsíce v případě, že smlouva zahrnuje pravidelné, ale méně než jednou měsíčně, dodávky denních, zpravodajských a týdeních novin a časopisů.

  Smlouva s omezenou dobou trvání na pravidelné dodávky zkušebních dnů, novin a časopisů (zkusmé nebo úvodní předplatné) není automaticky prodloužena a automaticky končí na konci zkušebního nebo úvodního období.

  Doba trvání

  Pokud má smlouva dobu trvání delší než jeden rok, může spotřebitel po uplynutí jednoho roku kdykoliv smlouvu ukončit s výpovědní lhůtou až jeden měsíc, pokud rozumnost a spravedlnost nebrání ukončení před koncem dohodnuté doby.

  Článek 13 - Platba

  Pokud není dohodnuto jinak, dlužné částky ze strany spotřebitele by měly být zaplaceny do 7 pracovních dnů od začátku lhůty pro rozmyšlenou uvedené v článku 6 odstavec 1. V případě dohody o poskytování služby začíná tato lhůta po obdržení potvrzení o dohodě ze strany spotřebitele.

  Spotřebitel má povinnost neprodleně hlásit nepřesnosti v údajích o platbě poskytnutých nebo uvedených podnikateli.

  V případě neuhrazení platby ze strany spotřebitele má podnikatel právo, s přihlédnutím k právním omezením, účtovat spotřebiteli přiměřené náklady, které byly spotřebiteli předem oznámeny.

   

  Článek 14 - Postup při stížnostech

  Stížnosti týkající se plnění smlouvy musí být podány podnikateli do 7 dnů plně a jasně popsány, poté co spotřebitel zjistil vady.

  Stížnosti podané podnikateli budou zodpovězeny do 14 dnů od data přijetí. Pokud stížnost vyžaduje předvídatelně delší dobu zpracování, podnikatel odpoví během 14denní lhůty s potvrzením přijetí a uvedením, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď.

  Pokud nelze stížnost vyřešit vzájemnou dohodou, vzniká spor, který podléhá řízení o řešení sporů.

  Stížnost nezastavuje povinnosti podnikatele, pokud podnikatel neprokáže opak písemně.

  Pokud podnikatel shledá stížnost jako oprávněnou, podnikatel podle svého uvážení buď vymění, nebo opraví dodané produkty bezplatně.

  Článek 15 – Spory

  Na dohody mezi podnikatelem a spotřebitelem, na které se vztahují tyto obecné podmínky, se vztahuje pouze nizozemské právo. I když spotřebitel bydlí v zahraničí.